Zarządzanie: czym jest i jakie funkcję sprawuje?

by Biznes PL0 comments

Zarządzanie może mieć różny zasięg, lecz odnosi się ono głównie do przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwie występuje zarządzanie jakością, zarządzanie finansami oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie polega na ustalaniu i realizacji celów. Jest procesem ciągłego podejmowania decyzji, który polega na ich przygotowaniu, następnie wyborze jednego z możliwych działań oraz przekazaniu go wykonawcom, a także kontroli i regulowaniu w toku realizacji. Podejmowanie oraz wprowadzanie w życie podjętych decyzji, wymaga wielu działań, które określane są funkcjami zarządzania. Należą do nich: planowanie, motywowanie, organizowanie i kontrolowanie. Zarządzanie jest procesem ciągłego formułowania i przepływu informacji oraz decyzji pomiędzy zarządzającym i zarządzanym.

Funkcje zarządzania:

planowanie czyli projektowanie przyszłości oraz skutecznych środków realizacji. Plany wyznaczają cele organizacji i określają najlepszy sposób ich osiągnięcia. Planowanie stanowi szczególny rodzaj podejmowania decyzji, zajmujący się tą konkretną przyszłością, jakiej menedżerowie pragną dla swojej organizacji. Planowanie działalności przedsiębiorstwa musi uwzględniać przede wszystkim przewidywane sytuacje w jego otoczeniu oraz być w zgodzie z jego misją, a także wziąć pod uwagę szeroko rozumiane zasoby stojące do dyspozycji przedsiębiorstwa (techniczne, produkcyjne, osobowe, finansowe i inne). Wyróżnia się planowanie bieżące i strategiczne.

motywowanie sprowadza się do stwarzania takich sytuacji, które zachęcałyby pracowników do wykonywania działań służących realizacji celów i zadań przedsiębiorstwa jako całości. Motywacja uruchamia, ukierunkowuje i wzmacnia działania pracowników przedsiębiorstwa.

organizowanie polega na wyznaczaniu i koordynowaniu działalności wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa i wszystkich pracujących w nim ludzi, aby przedsiębiorstwo realizowało jak najefektywniej swoje cele i zadania. Organizując działalność przedsiębiorstwa, ustala się podział pracy między zatrudnionych, wyznacza się im szczegółowe zadania, dostarcza niezbędne środki, ustala się procedury postępowania, koordynuje działalność oraz określa uprawnienia decyzyjne.

kontrolowanie dotyczy sprawdzenia, czy rzeczywisty przebieg procesów w przedsiębiorstwie jest zgodny z planowanym. Następuje to zwykle przez porównanie uzyskanych wyników z wyznaczonymi zadaniami, programami, wzorcami, normami i w przypadku stwierdzenia odchyleń, skorygowanie działań przedsiębiorstwa.

Aneta Sznicer

Aneta Sznicer

Founder of Mood & Read, HR specialist, copywriter, marketer, and soon to be psychologist. I help people achieve their goals by teaching social skills. Personally, I love playing the piano, dancing and singing. Anything to do with music helps me to find myself in reality. If you listen carefully, you will be able to hear your emotions. If you are able to hear them, you will know yourself even better and stronger. Thank you for visiting my website. It is a pleasure to get to know you.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *