Poznaj metody diagnozowanie potrzeb personalnych.

by Biznes PL0 comments

Metody diagnozowania potrzeb personalnych nazywane są też prognozą popytu i podaży kadr. Ustalenie potrzeb wymaga zastosowania szeregu różnych technik i narzędzi, które pomogą w zebraniu niezbędnych informacji. Można wyróżnić następujące metody:

Analiza ruchliwości pracowników

Odpowiada na pytanie ilu pracowników odchodzi z firmy w ciągu roku, z jakich powodów, jak zmienia się z tego powodu struktura zatrudnienia oraz jaki wpływ na tą strukturę mają awanse pracowników lub zmiany spowodowane rotacją na stanowiskach pracy. Posiadanie takiej wiedzy pozwala na uzupełnienie luk powstających w strukturze organizacyjnej.

Prognozowanie o bazie zerowej

Jest to coroczna ocena i korekta obecnego stanu zatrudnienia. Zaletą jest systematyczna aktualizacja opisów stanowisk pracy i ocena ich funkcjonalności z punktu widzenia założeń strategicznych.  Wadą jest duża prawdopodobność powielanych wcześniej błędów, które mogą pojawić się w opisie stanowiska i będą powielane.

Ocena menedżerska

Charakteryzuje się dwoma podejściami, pierwsze z nich to podejście z dołu do góry, czyli zbieranie danych pochodzących od kierowników poszczególnych działów. Przygotowywane są przez kierowników liniowych i przekazywane są do kierowników wyższego szczebla. Drugie podejście z góry do dołu polega na przygotowywanie danych planistycznych przez kierowników wyższego szczebla i przekazywanie ich do działów gdzie dane są weryfikowane.

Metoda delficka

Opiera się na wiedzy i pracy ekspertów, którzy indywidualnie opracowują ekspertyzy konkretnych problemów kadrowych, które następnie poddawane są analizie i ponownie opracowywane. Ekspertyzy zazwyczaj są anonimowe i oceniane dwukrotnie przy czym uwagi przekazywane są na zadanie sprężenia zwrotnego aby eksperci mogli ponownie ustosunkować problem. Etapem końcowym jest wybór jednej z opracowanych w ten sposób wersji lub pracownie jednego, końcowego rozwiązania i może odbywać się przykładowo podczas sesji dyskusyjnej.

Analizy statystyczne

Polegają na analizie zależności korelacji i prognoza stanu pożądanego na podstawie danych ( np. sprzedaż, zysk czy wydajność) które w przyszłości miałyby wpływ na wielkość zatrudnienia. Zaletą tej metody jest ścisłe powiązanie planowania zatrudnienia z rachunkiem ekonomicznym przedsiębiorstwa. Wadą natomiast jest konieczność dobrego rozumienia zagadnień statystyczno-ekonometrycznych osób posługujących się nimi, co w przepadku niektórych firm jest dużym obciążeniem.

Prognozowanie scenariuszowe

Ma ono na celu analizę i ocenę zmian zachodzących w otoczeniu. Pozwala na określenie przyszłych warunków, w jakich organizacja prawdopodobnie będzie musiała działać. Prognozowanie scenariuszowe łączy elementy strategii firmy z realizacją funkcji personalnej. Metoda ta zakłada możliwość wpływania na kierunki rozwoju w przyszłości.

Symulacja komputerowa

Polega na eksperymencie na modelowym przykładzie sytuacji rzeczywistej i obserwacja konsekwencji podejmowanych decyzji kadrowych. Takie działania dają możliwość oceny pewnych decyzji kadrowych i uniknięcia błędów, bez konieczności eksperymentowania.

Aneta Sznicer

Aneta Sznicer

Founder of Mood & Read, HR specialist, copywriter, marketer, and soon to be psychologist. I help people achieve their goals by teaching social skills. Personally, I love playing the piano, dancing and singing. Anything to do with music helps me to find myself in reality. If you listen carefully, you will be able to hear your emotions. If you are able to hear them, you will know yourself even better and stronger. Thank you for visiting my website. It is a pleasure to get to know you.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *