Kompetencje: czym są i dlaczego ich potrzebujemy?

by Biznes PL0 comments

Czym są kompetencje i jak się je dzieli?

Kompetencja jest połączeniem trzech elementów:

1) Wiedzy z danego zakresu – czyli „wiem co”

2) Umiejętności (zwanych wiedzą proceduralną) – czyli „umiem, potrafię, wiem jak”

3) Postawy – czyli „chcę, jestem gotów wykorzystać moją wiedzę i umiejętności”

Kompetencje – podział 

  • Twarde (bazowe) – To cechy konkretne, mierzalne, niezbędne do wykonywania danej pracy. Można je potwierdzić dyplomami, certyfikatami, świadectwami. Do tej grupy kompetencji zaliczamy przede wszystkim posiadaną wiedzę i umiejętności. Cechy te podlegają możliwości rozwoju poprzez naukę, udział w szkoleniach i kursach, a także pracę na danym stanowisku. 

Przykłady: Znajomość języków obcych, Wiedza specjalistyczna, Umiejętność obsługi programów/komputera/pakietu MS Office, Posiadanie prawa jazdy.

  • Miękkie (interpersonalne) – Dotyczą cech i umiejętności społecznych. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, postawach, sposobie bytowania. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych. Pracodawcy traktują kompetencje miękkie jako cechy, które świadczą o poziomie kultury osobistej – zdolności zachowania adekwatnego do okoliczności. 

Przykłady: Najczęściej łączy się je z szeroko pojętymi możliwościami komunikacji: negocjacji, umiejętności słuchania i jasnego formułowania myśli, zdolności wyrażania własnych opinii,  zarządzanie czasem, zdolność dzielenia zadań i organizacji pracy zespołu, kreatywność i innowacyjność, zdolność realizacji celów, odporność na stres oraz zdolność do opanowania emocji.

Kompetencje – podstawowe zasady budowania modelu kompetencyjnego stanowiska pracy

Budowanie modelu kompetencyjnego w uproszczeniu można przedstawić za pomocą kilku kroków. W pierwszej kolejności wybiera się najważniejsze kompetencje (od kilku do kilkunastu) w perspektywie całej organizacji i poszczególnych stanowisk. Następnie opisuje się zachowania (opis behawioralny), które są przykładem wykorzystania danej umiejętności oraz dopasowuje się do ilościowego lub jakościowego modelu (ustalenie poziomów lub jakości kompetencji). W dalszym etapie ustala się wymagany poziom kompetencji dla poszczególnych stanowisk. Na koniec dokonuje się walidacji modelu i wdraża się go w strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

Aneta Sznicer

Aneta Sznicer

Founder of Mood & Read, HR specialist, copywriter, marketer, and soon to be psychologist. I help people achieve their goals by teaching social skills. Personally, I love playing the piano, dancing and singing. Anything to do with music helps me to find myself in reality. If you listen carefully, you will be able to hear your emotions. If you are able to hear them, you will know yourself even better and stronger. Thank you for visiting my website. It is a pleasure to get to know you.

Contact us – we are here for you.

We offer copywriting services and business psychology training. Let’s talk 🙂

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *